Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України Міністерство праці та соціальної політики України - страница 23

^ 21. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК З ОСВІТЛЕННЯ ТА ОСВІТЛЮВАЛЬНИХ МЕРЕЖ
(Код КП-7137.2)

2-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує найпростіші роботи під час монтажу та демонтажу освітлювальних про­водок і мереж.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні марки проводів та кабе­лів; сортамент кольорових та чорних металів; основні мате­ріали, що застосовуються під час виготовлення та монтажу електроконструкцій; основні види кріпильних деталей та дрібних конструкцій; основні види інструментів, що засто­совуються під час електромонтажних робіт; найпростіші електричні схеми.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпо­середньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Установлювання та закладання деталей кріплення для освітлювальних проводок (гвинти, шурупи, ролики). Установлювання скоб, крюків, конструк­цій. Знімання верхнього джутового покриття кабеля вруч­ну. Виготовляння дрібних деталей кріплення та прокладок, що не потребують точних розмірів. Фарбування проводів та кабелів. Пробивання гнізд, отворів та борозен за готовим розмічанням вручну.

^ 3-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує прості роботи під час монтажу та демонтажу освітлювальних проводок і мереж.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основні види опорних конструк­цій та арматури; основи будови простих приладів, електро­апаратів, світильників; будову електро- та пневмоінструменту, що застосовується у роботі, й правила користування ним; прості електричні схеми; будову та способи користу­вання простими такелажними засобами; види зварювально­го устаткування, що застосовується для електромонтажних робіт, і правила користування ним; способи монтажу та демонтажу тимчасових освітлювальних проводок; правила комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових та адміністративних будинках.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи елек­тромонтажником з освітлення та освітлювальних мереж 2 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Різання кабеля, розрахованого на напругу до 10 кВ з тимчасовим заправлянням кінців. Встановлювання дюбелів. Заряджання та встановлювання світильників усіх видів з менше ніж 7 лампами (крім лю­мінесцентних), вимикачів, перемикачів та штепсельних розеток. Закладання проходів усіх видів проводок через стіни та перекриття. Розкочування проводів з установлю­ванням барабанів. Монтаж мереж заземлення та занулюючого устаткування. Демонтаж проводок у ізоляційних тру­бах, перекидань та відводів. Демонтаж простих апаратів та приладів (опорних ізоляторів, вимикачів, рубильників та перемикачів з важільним приводом, запобіжників, реоста­тів, трансформаторів струму та напруги тощо). Прокладан­ня тимчасових освітлювальних проводок. Пробивання гнізд та отворів механізованим інструментом. Установлювання одностоякових опор та кронштейнів зовнішнього освітлен­ня з армуванням і встановлюванням ізоляторів. Установлю­вання відгалужувальних коробок для кабелів та проводів. Комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у житлових, культурно-побутових та адміністративних будинках.

^ 4-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує роботи серед­ньої складності під час монтажу освітлювальних проводок та мереж.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: основи будови електроустатку­вання, що монтується, та мереж; способи вимірювання опо­ру ізоляції; електричні схеми середньої складності; способи з'єднування, обробляння кінців та приєднування проводів і жил кабелів усіх марок перерізом до 70 мм2; способи мар­кування сталевих і пластмасових труб та кабелів; правила стропування та переміщання вантажів; будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням; будову монтажно-поршневих пістолетів, порохових пресів та правила догляду за* ними; правила комплектування ма­теріалів та обладнання для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах та інженерних спорудах.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником з освітлення та освітлювальних мереж 3 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. З'єднування, обробляння кінців та приєднування проводів, жил кабелів усіх марок перері­зом до 70 мм2 усіма способами, крім зварювання. Установ­лювання захисних пристроїв, кожухів та загорож. Марку­вання прокладених труб, кабелів та відводів. Кріплення конструкцій та апаратів за допомогою монтажно-поршневого пістолета. Обпресовування наконечників та сполучень труб пороховими пресами. Приварювання нако­нечників до жил кабелів та проводів. Встановлювання скоб та металевих опорних конструкцій. Кріплення конструкцій приклеюванням. Установлювання конструкцій для тросо­вих проводок. Прокладання сталевих та пластмасових труб у борознах, по підлозі, стінах, фермах та колонах. Прокла­дання кабельних лотків та перфорованих монтажних про­філів. Комплектування матеріалів та устаткування для ви­конання електромонтажних робіт у промислових та інже­нерних спорудах. Розмічання та прокладання проводів усіх видів і марок перерізом до 70 мм2. Прокладання проводів у трубках усіх видів (крім проводок у вибухонебезпечних зонах). Прокладання металевих рукавів, заряджання та встановлювання світильників, що мають від 7 до 12 ламп, люмінесцентних, що мають не більше 4 ламп, вологопило-захищеної арматури усіх типів. Установлювання прожекто­рів, сигнальних приладів та апаратів. Прокладання кабелів освітлювальних проводів. Установлювання одиночних ко­робів для монтажу люмінесцентних світильників. Монтаж трифазових розеток. Продзвонювання проводів та кабелів.

^ 5-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує складні робо­ти під час монтажу освітлювальних проводок та мереж.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи ревізії та перевіряння електроустаткування; способи з'єднування, обробляння кінців та приєднування проводів та жил кабелів усіх марок перерізом понад 70 мм2; правила розмічання місць встанов­лювання опорних конструкцій, устаткування та трас про­кладання проводів і кабелів; правила виконання вимірю­вань та складання ескізів вузлів проводок для виготовлення на стендах та у майстернях; порядок фазування виконаної проводки та методи перевіряння виконаних схем; способи перевіряння пристроїв керування, сигналізації й автомати­ки.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником з освітлення та освітлювальних мереж 4 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання та прокладання проводів усіх марок перерізом понад 70 мм2 (крім вибухо­небезпечної зони). Заготовляння та монтаж проводок на тросах. Заряджання й встановлювання світильників, що мають більше 12 ламп, кронштейнів та люмінесцентних світильників, що мають більше 4 ламп. Монтаж живильних та розподільних пультів і щитів. Заряджання та встанов­лювання світильників з ртутними лампами, вибухозахищених та світильників з пускорегулюючими пристроями. Монтаж прожекторів, світильників і коробів блоками. Мо­нтаж труб блоками масою до 500 кг. Прокладання проводів та кабелів пучками у коробах, лотках і на струнах. Вико­нання вимірюваннь та складання ескізів вузлів проводок.

^ 6-й розряд

ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ'ЯЗКИ. Виконує особливо складні роботи під час монтажу освітлювальних проводок та мереж.

ПОВИНЕН ЗНАТИ: способи обробляння та монтажу високовольтних і контрольних кабелів; конструкції розпо­дільних щитів, пультів; електричні схеми мереж освітлен­ня, методи перевіряння та регулювання електроустаткуван­ня; способи монтажу освітлювальних проводок усіх видів; будову електротехнічного устаткування; технічні умови здавання об'єктів у експлуатацію; правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ. Повна або базова за­гальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підви­щення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником з освітлення та освітлювальних мереж 5 розряду не менше 1 року.

ПРИКЛАДИ РОБІТ. Розмічання траси внутрішніх і зовнішніх освітлювальних мереж. Виконання вимірювань та складання ескізів трубопроводів і складних трубних роз­ведень. Прокладання та випробовування трубопроводів та проводок у вибухонебезпечній зоні. Заряджання та встано­влювання унікальних світильників. Монтаж тросових про­водок у вибухонебезпечних зонах. Монтаж труб блоками масою більше 500 кг.

4096923288998955.html
4097022511888050.html
4097124430918188.html
4097158080790644.html
4097266121780681.html